ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ОНЛАЙН ПОРЪЧКИ

на Дада Проджект Студио ООД, с адрес на регистрация: гр.София, ул. Иван Денкоглу №2, ЕИК 205117130, представлявана от: Иван Александров, наричано за краткост Доставчик.

I.ПРЕДМЕТ на олайн търговия в пространството на aurorasofa.bg

Доставка на подадени чрез онлайн форма поръчки, а именно на мека седална мебел (в т.ч. дивани, модули, лежанки, фотьойли, табурети, разтегателни дивани, композиции), произведени от Aurora S.r.l. Via Gramadora 2-4, 47122 Forlì (FC) ITALY, P.IVA 02522720404

II.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цените са индикирани за всеки артикул. Цените са с ДДС и включват доставка до адрес (ниво улица) на територията на град София. Доставките извън град София се заплащат допълнително от страна на купувача, като цените са стандартни за куриерски услуги и превоз на товари за териоторията на Р България и са посочени във формата за поръчка.

Цената се заплаща в пълен размер по банковата сметката на доставчика, а именно IBAN: BG82PRCB92301050716401, като транзакцията се удостоверява с електронен платежен документ, издаден от Доставчика.

III.СРОК

Срокът на доставка е до 6 (шест) седмици и започва да тече от датата на получаване на плащането.

Периодите от 01.08 до 31.08 и от 21.12 до 04.01 са неработни за фабриката, и съответно се счита, че срокът не тече.

IV. ГАРАНЦИИ И ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

Доставчикът дава гаранции за качеството и сигурността на всички продукти за период от 3 (три) години.

Гаранционният срок започва да тече от датата на доставка и е валиден при правилна ежедневна употреба и експлоатация на продуктите.

V.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

1. Да достави продуктите (мека седална мебел) в количества, съгласно подадената поръчка, и в указания в общите условия срок.

2. При наличие на дефектни артикули да подмени същите за своя сметка със здрави и годни за експлоатация.

VI.ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА КУПУВАЧА

1. Да попълните задължителните полета във формата за поръчка, както и да прегледа внимателно параметрите на своята поръчка, а именно модел на продукта, материал и цвят на тапицерията, размери и брой артикули.

2. Да заплати цената на артикулите съгласно приетите условия.

3. Да присъства в указаната дата и приблизителен час на посочения адрес за получаване на поръчката.

VII.ПОЛУЧАВАНЕ И РЕКЛАМАЦИИ

В момента на получаване на артикулите купувачът подписва предоставената от превозвача товарителница. При наличие на дефект/и купувачът информира своевременно Доставчика на предоставената електронна поща.

VIII.САНКЦИИ

При забава неизправната страна дължи на изправната неустойка в размер на 0.1% на ден от стойността на арикула/артикулите, но не повече от 10%.

IX.КЛАУЗА ФОРС МАЖОР

При възникване на обстоятелства, възпрепятстващи изцяло или частично изпълнението на задълженията съгласно общите условия, на която и да е от страните, а именно: пожар, военни действия, блокади, забрана износа и вноса или други обстоятелства, излизащи извън контрола на страните, страната, за която става невъзможно да изпълни задълженията си, следва незабавно да уведоми другата страна при започване и прекратяване на форсмажорни обстоятелства, възпрепятстващи изпълнението на нейните задължения.

Х.КОРЕСПОНДЕНЦИЯ

Е-пощи на Доставчика:

a.dimitrov@dadaprojectstudio.com

dada@dadaprojectstudio.com

XI. ДРУГИ

За всичко нерегламентирано в общите условия важат норамтивните актове съгласно действащото законодателство на територията на Р България.